Bible-Server.org  
 
 
Praise the Lord, all ye nations      
Psalms 117:1       
 
enter keywords   match
 AND find keywords in
diacritics
Home Page
Postanak
Izlazak
Levitski Zakonik
Brojevi
Ponovljeni Zakon
Jošua
Suci
Ruta
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Job
Psalmi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Joel
Amos
Obadija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sefanija
Hagaj
Zaharija
Malahija
Jevanđelje po Mateju
Jevanđelje po Marku
Jevanđelje po Luki
Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima Poslanica
2. Korinćanima Poslanica
Poslanica Galaćanima
Poslanica Efežanima
Poslanica Filipljanima
Poslanica Kološanima
1. Solunjanima Poslanica
2. Solunjanima Poslanica
1. Timoteju Poslanica
2. Timoteju Poslanica
Poslanica Titu
Poslanica Filemonu
Poslanica Hebrejima
Jakovljeva Poslanica
1. Petrova Poslanica
2. Petrova Poslanica
1. Ivanova Poslanica
2. Ivanova Poslanica
3. Ivanova Poslanica
Judina Poslanica
Otkrivenje Ivanovo
 
 

 
 
translate into
Brojevi Chapter9
 
1 Prvoga mjeseca druge godine nakon izlaska iz zemlje egipatske Jahve reče Mojsiju u Sinajskoj pustinji:
 
2 "Neka Izraelci slave Pashu u njezino vrijeme.
 
3 Slavite je u njezino vrijeme, u suton, četrnaestoga dana ovoga mjeseca; slavite je prema svim njezinim propisima i običajima."
 
4 Tako Mojsije reče Izraelcima da slave Pashu.
 
5 I oni su je slavili u Sinajskoj pustinji, u suton, prvoga mjeseca, četrnaestoga dana u mjesecu. Kako je god Jahve Mojsiju naredio, tako su Izraelci i učinili.
 
6 A bijaše ljudi onečišćenih mrtvacem; ti nisu mogli slaviti Pashu onoga dana. Dođu tako pred Mojsija i Arona istoga dana
 
7 pa reknu:"Mrtvacem smo se onečistili; ipak, zašto bi nam bilo uskraćeno prinositi Jahvi žrtvu u njezino vrijeme usred Izraelovih sinova?"
 
8 Mojsije im reče:"Strpite se da čujem što će Jahve za vas odrediti."
 
9 I Jahve reče Mojsiju:
 
10 "Ovako kaži Izraelcima:'Kad se tko između vas ili vaših potomaka onečisti mrtvacem ili je na daleku putu, neka ipak slavi Pashu Jahvi.
 
11 Neka je slave u suton četrnaestog dana drugoga mjeseca. Neka je blaguju s neukvasanim kruhom i gorkim zeljem;
 
12 neka ništa od nje ne ostavljaju za ujutro; neka ni jedne kosti na njoj ne lome. Neka je slave prema propisima Pashe.
 
13 Onaj koji je čist a ne bude na putovanju pa ipak propusti proslaviti Pashu, neka se iskorijeni iz svoga naroda. Budući da nije prinio Jahvi žrtve u njezino vrijeme, takav neka snosi svoju krivnju.
 
14 Ako s vama boravi stranac i Pashu prinosi Jahvi, neka je prinosi prema propisima i običajima njezinim. Neka bude jedan zakon za vas, bio to stranac ili domorodac.'"
 
15 Na dan kad je podignuto Prebivalište oblak prekri Prebivalište, Šator svjedočanstva. Od večeri do jutra stajao je u obliku ognja nad Prebivalištem.
 
16 Tako ga je oblak neprestano zaklanjao, a noću bijaše poput ognja.
 
17 Kad bi se god oblak digao sa Šatora, Izraelci bi poslije toga krenuli. A gdje bi oblak stao, tu bi se i Izraelci utaborili.
 
18 Na zapovijed Jahvinu Izraelci su kretali na put i na Jahvinu se zapovijed utaborivali. Sve vrijeme što bi oblak stajao nad Prebivalištem oni su taborovali.
 
19 Ako bi oblak dugo stajao nad Prebivalištem, Izraelci su slušali Jahvin nalog i ne bi polazili na put.
 
20 Ali ako bi se dogodilo da oblak ostane nad Prebivalištem malo vremena, oni bi se na Jahvinu zapovijed utaborili i na Jahvinu zapovijed opet krenuli na put.
 
21 Ako bi se oblak digao pošto se zadržao od večeri do jutra, oni bi tada ujutro krenuli na put. Danju ili noću, kad bi se oblak digao, oni bi krenuli na put.
 
22 Dva dana ili mjesec ili godinu - dok bi oblak ostajao nad Prebivalištem - Izraelci su taborovali, ne krećući na put, a čim bi se digao, oni bi krenuli.
 
23 Po zapovijedi Jahvinoj stajahu u taboru i po zapovijedi Jahvinoj kretahu na put. Držali su se Jahvina naloga, kako Jahve bijaše zapovjedio Mojsiju.
 
 

  [ Prev ] 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | [ Next ]