Bible-Server.org  
 
 
Praise the Lord, all ye nations      
Psalms 117:1       
 
enter keywords   match
 AND find keywords in
diacritics
Home Page
Postanak
Izlazak
Levitski Zakonik
Brojevi
Ponovljeni Zakon
Jošua
Suci
Ruta
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Job
Psalmi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Joel
Amos
Obadija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sefanija
Hagaj
Zaharija
Malahija
Jevanđelje po Mateju
Jevanđelje po Marku
Jevanđelje po Luki
Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima Poslanica
2. Korinćanima Poslanica
Poslanica Galaćanima
Poslanica Efežanima
Poslanica Filipljanima
Poslanica Kološanima
1. Solunjanima Poslanica
2. Solunjanima Poslanica
1. Timoteju Poslanica
2. Timoteju Poslanica
Poslanica Titu
Poslanica Filemonu
Poslanica Hebrejima
Jakovljeva Poslanica
1. Petrova Poslanica
2. Petrova Poslanica
1. Ivanova Poslanica
2. Ivanova Poslanica
3. Ivanova Poslanica
Judina Poslanica
Otkrivenje Ivanovo
 
 

 
 
translate into
Brojevi Chapter26
 
1 Poslije toga zla Jahve reče Mojsiju i Eleazaru, sinu svećenika Arona:
 
2 "Obavite popis sve zajednice sinova Izraelovih, po njihovim porodicama, popišite sve, od dvadeset godina pa naviše, koji su u Izraelu sposobni za borbu."
 
3 Mojsije, dakle, i svećenik Eleazar popišu ih na Moapskim poljanama, uz Jordan blizu Jerihona,
 
4 sve od dvadeset godina pa naviše, kako je Jahve naredio Mojsiju i Izraelcima. Sinovi Izraelovi koji su izašli iz zemlje egipatske bili su:
 
5 Izraelov prvorođenac Ruben. Sinovi Rubenovi:od Henoka rod Henokovaca; od Palua rod Paluovaca;
 
6 od Hesrona rod Hesronovaca i od Karmija rod Karmijevaca.
 
7 To su rodovi Rubenovaca. Njih je bilo četrdeset i tri tisuće sedam stotina i trideset.
 
8 Paluov sin bijaše Eliab,
 
9 a sinovi Eliabovi:Nemuel, Datan i Abiram. Taj Datan i Abiram bijahu ugledni članovi zajednice koji se podigoše protiv Mojsija i Arona u buni Korahovoj, kad se pobuniše protiv Jahve.
 
10 Nato je zemlja rastvorila svoje ralje i progutala ih zajedno s Korahom, kad je smrt pograbila tu skupinu i oganj proždro dvjesta i pedeset ljudi. Tako su postali opomenom.
 
11 No sinovi Korahovi ne izginuše.
 
12 Sinovi Šimunovi po svojim rodovima:od Nemuela rod Nemuelovaca; od Jamina rod Jaminovaca; od Jakina rod Jakinovaca;
 
13 od Zeraha rod Zerahovaca i od Šaula rod Šaulovaca.
 
14 To su rodovi Šimunovaca, njih dvadeset i dvije tisuće i dvjesta.
 
15 Sinovi Gadovi po svojim rodovima:od Sefona rod Sefonovaca; od Hagija rod Hagijevaca; od Šunija rod Šunijevaca;
 
16 od Oznija rod Oznijevaca; od Erija rod Erijevaca;
 
17 od Aroda roda Arodovaca i od Arelija rod Arelijevaca.
 
18 To su rodovi Gadovih potomaka. Njih je upisano četrdeset tisuća i pet stotina.
 
19 Judini sinovi:Er i Onan. I Er i Onan umriješe u zemlji kanaanskoj.
 
20 Sinovi Judini po svojim rodovima bijahu:od Šele rod Šelinaca; od Peresa rod Peresovaca i od Zeraha rod Zerahovaca.
 
21 Peresovi su sinovi opet bili:od Hesrona rod Hesronovaca i od Hamula rod Hamulovaca.
 
22 To su Judini rodovi. Njih je upisano sedamdeset i šest tisuća i petsto.
 
23 Sinovi Jisakarovi, prema svojim rodovima:od Tole rod Tolinaca; od Puve rod Puvinaca;
 
24 od Jašuba rod Jašubovaca i od Šimrona rod Šimronovaca.
 
25 To su Jisakarovi rodovi. Njih je upisano šezdeset i četiri tisuće i trista.
 
26 Sinovi Zebulunovi, po svojim rodovima:od Sereda rod Seredovaca; od Elona rod Elonovaca i od Jahleela rod Jahleelovaca.
 
27 To su rodovi Zebulunovaca. Njih je upisano šezdeset tisuća i pet stotina.
 
28 Sinovi Josipovi, po svojim rodovima:Manaše i Efrajim.
 
29 Sinovi Manašeovi:od Makira rod Makirovaca. Makiru se rodio Gilead. Od Gileada rod Gileadovaca.
 
30 Ovo su bili sinovi Gileadovi:od Jezera rod Jezerovaca; od Heleka rod Helekovaca;
 
31 od Asriela rod Asrielovaca; od Šekema rod Šekemovaca;
 
32 od Šemide rod Šemidinaca i od Hefera rod Heferovaca.
 
33 Heferov sin Selofhad nije imao sinova, nego kćeri. Imena Selofhadovih kćeri bila su:Mahla, Noa, Hogla, Milka i Tirsa.
 
34 To su Manašeovi rodovi. Njih je upisano pedeset i dvije tisuće i sedam stotina.
 
35 Ovo su opet sinovi Efrajimovi, po svojim rodovima:od Šutelaha rod Šutelahovaca; od Bekera rod Bekerovaca i od Tahana rod Tahanovaca.
 
36 Ovo su sinovi Šutelahovi:od Erana rod Eranovaca.
 
37 To su rodovi Efrajimovih sinova. Njih je upisano trideset i dvije tisuće i pet stotina. To su sinovi Josipovi, po svojim rodovima.
 
38 Sinovi Benjaminovi, po svojim rodovima:od Bele rod Belinaca; od Ašbela rod Ašbelovaca; od Ahirama rod Ahiramovaca;
 
39 od Šefufama rod Šefufamovaca i od Hufama rod Hufamovaca.
 
40 Belini sinovi bili su:Ard i Naaman. I tako, od Arda rod Ardovaca, a od Naamana rod Naamanovaca.
 
41 To su sinovi Benjaminovi, po svojim rodovima. Njih je upisano četrdeset i pet tisuća i šest stotina.
 
42 Ovo su sinovi Danovi, po svojim rodovima:od Šuhama rod Šuhamovaca. To su sinovi Danovi, prema svojim rodovima.
 
43 Od svih rodova Šuhamovaca bilo je upisano šezdeset i četiri tisuće i četiri stotine.
 
44 Sinovi Ašerovi, po svojim rodovima:od Jimne rod Jimninaca; od Jišvija rod Jišvijevaca i od Berije rod Berijevaca.
 
45 Od sinova Berijinih:od Hebera rod Heberovaca i od Malkiela rod Malkielovaca.
 
46 Ašerovoj kćeri bilo je ime Serah.
 
47 To su rodovi Ašerovih sinova. Njih je upisano pedeset i tri tisuće i četiri stotine.
 
48 Sinovi Naftalijevi, po svojim rodovima:od Jahseela rod Jahseelovaca; od Gunija rod Gunijevaca;
 
49 od Jesera rod Jeserovaca i od Šilema rod Šilemovaca.
 
50 To su rodovi Naftalijevaca. Po njihovim rodovima upisano ih je četrdeset i pet tisuća i četiri stotine.
 
51 Bilo je, dakle, upisanih Izraelaca šest stotina i jedna tisuća i sedam stotina i trideset.
 
52 Jahve reče Mojsiju:
 
53 "Tima neka se razdijeli zemlja u baštinu prema broju osoba.
 
54 Većem broju povećaj njegovu baštinu, a manjem smanji njegovu baštinu; neka se svakomu dadne njegova baština prema broju upisanih.
 
55 Ali zemlja neka se podijeli kockom:neka se primi u baštinu prema djedovskim plemenskim imenima.
 
56 Baština se ima podijeliti kockom svakom plemenu prema njegovoj veličini."
 
57 Ovo je popis Levijevaca, po njihovim rodovima:od Geršona rod Geršonovaca; od Kehata rod Kehatovaca i od Merarija rod Merarijevaca.
 
58 Ovo su rodovi Levijevaca:rod Libnijevaca, rod Hebronovaca, rod Mahlijevaca, rod Mušijevaca i rod Korahovaca. Kehatu se rodio Amram.
 
59 Amramovoj ženi bijaše ime Jokebeda. Bila je kći Levijeva, koja se Leviju rodila u Egiptu. Ona je Amramu rodila:Arona, Mojsija i njihovu sestru Mirjam.
 
60 Aronu se rodili:Nadab, Abihu, Eleazar i Itamar.
 
61 Nadab i Abihu poginuli su kad su prinosili neposvećenu vatru pred Jahvom.
 
62 Svih je popisanih muškaraca od jednog mjeseca pa naviše bilo dvadeset i tri tisuće. Oni nisu bili popisani s Izraelcima i nije im bila dodijeljena baština među Izraelcima.
 
63 To su, dakle, oni koje je popisao Mojsije i svećenik Eleazar; oni su obavili ovaj popis Izraelaca uz Jordan, na Moapskim poljanama nasuprot Jerihonu.
 
64 Među njima nije bilo ni jednoga od onih koje su popisali Mojsije i svećenik Aron kad su popisivali Izraelce u Sinajskoj pustinji.
 
65 Jer Jahve bijaše za njih rekao:"Neka pomru u pustinji i neka nitko od njih ne ostane, osim Kaleba, sina Jefuneova, i Jošue, sina Nunova!"
 
 

  [ Prev ] 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | [ Next ]