Bible-Server.org  
 
 
Praise the Lord, all ye nations      
Psalms 117:1       
 
enter keywords   match
 AND find keywords in
diacritics
Home Page
Postanak
Izlazak
Levitski Zakonik
Brojevi
Ponovljeni Zakon
Jošua
Suci
Ruta
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Job
Psalmi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Joel
Amos
Obadija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sefanija
Hagaj
Zaharija
Malahija
Jevanđelje po Mateju
Jevanđelje po Marku
Jevanđelje po Luki
Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima Poslanica
2. Korinćanima Poslanica
Poslanica Galaćanima
Poslanica Efežanima
Poslanica Filipljanima
Poslanica Kološanima
1. Solunjanima Poslanica
2. Solunjanima Poslanica
1. Timoteju Poslanica
2. Timoteju Poslanica
Poslanica Titu
Poslanica Filemonu
Poslanica Hebrejima
Jakovljeva Poslanica
1. Petrova Poslanica
2. Petrova Poslanica
1. Ivanova Poslanica
2. Ivanova Poslanica
3. Ivanova Poslanica
Judina Poslanica
Otkrivenje Ivanovo
 
 

 
 
translate into
Ponovljeni Zakon Chapter31
 
1 Mojsije dođe da upravi ove riječi svemu Izraelu:
 
2 "Meni je danas sto dvadeset godina", - reče im. "Ne mogu više izlaziti i ulaziti. A Jahve mi je rekao:'Nećeš prijeći ovog Jordana!'
 
3 Sam Jahve, Bog tvoj, pred tobom će prijeći; on će pred tobom potući one narode da ih otjerate s posjeda. Jošua će pred tobom ići, kako je Jahve rekao.
 
4 Jahve će postupiti s njima kako je postupio sa Sihonom i Ogom, amorejskim kraljevima, i njihovom zemljom kad ih uništi.
 
5 Pred vas će ih Jahve položiti, a vi ćete s njima postupati prema svim naredbama koje sam vam dao.
 
6 Ohrabrite se i budite odlučni! Ne bojte se i nemojte prÓedati pred njima. TÓa sam Jahve, Bog tvoj, ide s tobom; neće te zapustiti niti će te ostaviti."
 
7 Tada Mojsije zovnu Jošuu pa mu reče pred svim Izraelom:"Ohrabri se i budi odlučan! Jer ti ćeš ići s ovim narodom u zemlju za koju se Jahve zakle ocima njihovim da će im je dati; ti ćeš im je predavati u baštinu.
 
8 Sam Jahve ide pred tobom; on će s tobom biti; neće te zapustiti niti će te ostaviti. Ne boj se i ne dršći!"
 
9 Mojsije napisa ovaj Zakon i predade ga svećenicima, sinovima Levijevim, koji su nosili Kovčeg saveza Jahvina, i svim izraelskim starješinama.
 
10 Mojsije im naredi:"Svake sedme godine - godine oprosne - na Blagdan sjenica,
 
11 kad dođe sav Izrael da vidi lice Jahve, Boga tvoga, na mjestu koje on odabere, pročitaj ovaj Zakon u nazočnosti svega Izraela.
 
12 Saberi narod - ljude, žene, djecu i došljaka što bude u tvojim gradovima - da čuju i da nauče bojati se Jahve, Boga vašega, pa da drže i vrše sve riječi ovog Zakona.
 
13 Sinovi njihovi, koji to još ne znaju, čut će i naučit će bojati se Jahve, Boga vašega, sve vrijeme dok budete živjeli na zemlji što ćete je, prešavši Jordan, zaposjesti."
 
14 Jahve reče Mojsiju:"Evo se bliži vrijeme tvoje smrti. Zovni Jošuu i nađite se u Šatoru sastanka da mu dam zapovijedi." Mojsije i Jošua dođu u Šator sastanka.
 
15 U Šatoru pokaže se Jahve u stupu od oblaka. Stup od oblaka stajao je na ulazu u Šator.
 
16 Jahve reče Mojsiju:"Evo ćeš naskoro počinuti sa svojim ocima. A narod će se ovaj dići da čini blud idući za tuđim bogovima one zemlje u koju će naskoro ući; mene će napustiti i prekršit će moj Savez što ga s njim sklopih.
 
17 I onda će se izliti moj gnjev na nj. Ostavit ću ih tada i sakriti od njih svoje lice da budu proždirani. Snaći će ih mnoga zla i nevolje i onda će reći:'Zar me ne snalaze ove nevolje zbog toga što Bog moj nije u mojoj sredini?'
 
18 A ja ću sasvim sakriti svoje lice u taj dan, zbog svega zla što ga budu činili okrećući se drugim bogovima.
 
19 Pišite sada sebi ovu pjesmu. Neka je nauče Izraelci! Stavi je u njihova usta da mi ova pjesma bude svjedokom protiv Izraelaca.
 
20 Kad ih dovedem u zemlju kojom teče med i mlijeko i za koju se zakleh ocima njihovim i kad se najedu, nasite i ugoje, okrenut će se oni drugim bogovima i njima će iskazivati štovanje; mene će prezreti i prekršiti moj Savez.
 
21 A kad ih snađu mnoge nesreće i nevolje, ova pjesma, jer je njihovo potomstvo neće nikada zaboraviti, pružit će svjedočanstvo protiv njih. Jer znam ja njihove osnove i što već danas snuju, prije nego sam ih i doveo u zemlju koju im pod zakletvom obećah."
 
22 Toga dana napisa Mojsije ovu pjesmu i nauči Izraelce pjesmi.
 
23 Nunovu sinu Jošui naloži:"Ohrabri se i budi odlučan! Jer ti ćeš uvesti Izraelce u zemlju za koju sam im se zakleo. I ja ću biti s tobom."
 
24 Kad Mojsije napisa riječi ovoga Zakona u knjigu,
 
25 tada naredi Levijevcima, koji su nosili Kovčeg saveza Jahvina:
 
26 "Uzmite knjigu ovoga Zakona i položite je uz Kovčeg saveza Jahvina. Neka ondje bude svjedokom protiv tebe!
 
27 TÓa znam ja tvoju buntovnost i tvoju tvrdu šiju. Evo i danas, dok još s vama živim, bunite se protiv Jahve. A kako li nećete kad ja umrem!
 
28 Saberite k meni sve starješine svojih plemena i svoje nadglednike da na njihove uši kažem ove riječi te da protiv njih uzmem za svjedoke nebo i zemlju.
 
29 Jer znam ja da ćete se nakon moje smrti izopačiti i skrenuti s puta koji sam vam odredio; nesreća će vas snaći u budućim vremenima kad budete činili što je Jahvi nemilo i gnjevili ga djelima ruku svojih."
 
30 A onda, na uši sve zajednice izraelske, Mojsije izgovori do kraja riječi ove pjesme:
 
 

  [ Prev ] 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | [ Next ]